home page

kontakt

facebook

20. 09. 2014

Projekt profilaktyczny „Wartością, możemy być dla siebie”

Realizowany w ramach Programu Profilaktyka a Ty

przez Gimnazjum nr 1 w Lęborku oraz Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”   w oparciu o partnerstwo Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

wrzesień 2014-lipiec 2016

skierowany do młodzieży, rodziców, nauczycieli i specjalistów z instytucji statutowo zajmujących się pomocą dziecku i jego rodzinie z miasta,  powiatu lęborskiego i województwa pomorskiego

Projekt jest pod patronatem:

Ministra Edukacji Narodowej

Marszałka Województwa Pomorskiego

Rzecznika Praw Dziecka

Starosty Powiatu Lęborskiego

Burmistrza Miasta Lęborka

Ambasadorem projektu profilaktycznego „Wartością możemy być dla siebie” realizowanego przez Grupę Artystyczną Enosis PaT Lębork jest Piotr Nagiel, kompozytor, autor tekstów, wokalista zespołu STO% i terapeuta uzależnień.

Patronat medialny nad projektem objął:

Głos Nauczycielski

leborknews

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PROJEKTU:

 

 • Realizacja profilaktyki kreatywnej, przede wszystkim poprzez działalność artystyczną młodzieży,
 • Realizacja profilaktyki rówieśniczej poprzez twórcze inicjatywy młodzieży na rzecz środowiska rówieśniczego i lokalnego,
 • Przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży, wyeliminowanie niepożądanych zachowań, wskazanie alternatyw,
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez realizację ważnych elementów programu związanych z nauką postaw i zachowań społecznie akceptowanych i pożądanych wśród wszystkich grup wiekowych,
 • Pobudzanie młodzieży do przejmowania odpowiedzialności za własne decyzje a w konsekwencji nauka kierowania własną przyszłością,
 • Pobudzanie młodzieży do samooceny i samorealizacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwój pasji i zainteresowań młodzieży,
 • Wzrost świadomości rodziców dotyczącej problemów młodzieży, zapobiegania patologiom, budowania właściwej relacji rodzic-dziecko,
 • Wzrost świadomości specjalistów z instytucji statutowo zajmujących się dzieckiem i jego rodziną w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • Działania na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi – wolontariat na terenie lęborskich placówek oświatowych

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 

Przyłączenie się do programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”, realizowanego przez Komendę Główną Policji.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl.  Przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla uczniów lęborskich szkół, którzy będą zainteresowani przyłączeniem się do lęborskiej grupy PaT „Enosis”. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez Impresariat programu. Ich efektem będzie wystawienie przedstawienia profilaktycznego „Sekret” dla uczniów oraz ich rodziców.

 

Pozostałe działania w ramach projektu będą realizowane w okresie od listopada 2014r. do lipca 2016r. Będą wynikiem działalności lęborskiej grupy PaT. Ich głównym celem jest zmiana w świadomości młodych ludzi dotycząca profilaktyki jako działalności rówieśniczej, kreatywnej oraz niekonwencjonalnej a także „żywej”. Założeniem powstającej grupy jest dotarcie do dzieci i młodzieży ze wszystkich grup wiekowych a także do ich rodziców celem poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta, zmiany zachowań niepożądanych, wskazania alternatyw w oparciu o partnerstwo pomiędzy dzieckiem – nauczycielem – policją, która jest głównym partnerem projektu.

Mając na uwadze problem używek na terenie miasta oraz brak zaufania do policji, powstająca lęborska grupa PaT  pragnie poprzez realizację swoich działań zmniejszyć problem uzależnień wśród młodzieży oraz poprawić wizerunek policji.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA GRUPY:

 

LP Planowane działanie Grupa odbiorców Przewidywany termin
1 Przygotowanie krótkiej formy teatralnej dotyczącej akcji „Stop pijanym kierowcom”, przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji, happening młodzież, kierowcy, kursanci wybranych szkół jazdy Listopad 2014r.
2 Wystawienie spektaklu „Sekret” działania PaT/M młodzież, rodzice Styczeń  2015r.
3 Zorganizowanie spotkania z piłkarzami z młodzieżą celem przeprowadzenia pogadanki na temat bezpieczeństwa na stadionach podczas meczów, problemu pseudokibiców, spotkanie poprzedzone wystawieniem spektaklu „Heysel” w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego młodzież Kwiecień   2015r.
4 Organizacja happeningu na temat „Cisza, która zabiera poczucie bezpieczeństwa” – celem będzie zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na problem braku reakcji dorosłych na negatywne i niepożądane, wręcz wulgarne zachowania młodzieży ze względu na obawy o własne zdrowie i życie młodzież, społeczeństwo lokalne Luty/Marzec  2015r.
5 Powiatowa konferencja profilaktyczna rodzice, specjaliści Marzec 2015r.
6 Przygotowanie krótkiej formy teatralnej dla dzieci przedszkolnych dotyczącej postaw związanych z bezpieczeństwem dzieci przedszkolne Maj 2015r.
7 Udział w II Regionalnym Przystanku PaT Sztum Młodzież z grupy PaT 10-11.04.2015r.
8 Organizacja happeningu, krótkiej formy teatralnej oraz pogadanek na temat „Reaguję, ponieważ dbam o bezpieczeństwo – jestem świadkiem przestępstwa” w celu wzrostu świadomości młodych ludzi dotyczącej roli świadka przemocy, przełamania stereotypów dotyczących myślenia młodzieży „reaguję – jestem konfidentem” młodzież, społeczeństwo lokalne Maj 2015r.
9 Organizacja turnieju sportowego młodzież Czerwiec 2015r.
10 Przyłączenie się do Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki organizowanego przez PaT społeczeństwo lokalne Czerwiec 2015r./czerwiec 2016r. (impreza miejska wg. odrębnego harmonogramu)
11 Udział w X przystanku PaT wybrana młodzież z grupy PaT Lipiec 2015r./lipiec 2016r.
12 Organizowanie akcji dotyczących edukacji osób starszych i samotnych w kierunku poprawy bezpieczeństwa młodzież, osoby starsze Październik 2015r.
13 Wystawienie musicalu profilaktycznego społeczeństwo lokalne Marzec 2016r.
14 Organizowanie debat społecznych dotyczących aktualnych problemów społecznych rodzice i młodzież Wg potrzeb
15 Organizowanie happeningów poruszających ważne sprawy społeczne społeczeństwo lokalne Wg potrzeb
16 Przeprowadzanie sond ulicznych dotyczących ważnych spraw społecznych społeczeństwo lokalne Wg potrzeb
17 Tworzenie krótkich form filmowych i teatralnych dotyczących ważnych spraw społecznych, kierowanie ich do młodzieży z różnych grup wiekowych społeczeństwo lokalne, młodzież Wg potrzeb
18 Organizowanie wystaw profilaktycznych (fotografia i rysunek) społeczeństwo lokalne Wg potrzeb
19 Organizowanie pogadanek w szkołach dotyczących ważnych spraw społecznych w połączeniu z przygotowaną na ten temat formą teatralną młodzież Wg. potrzeb
20 Organizacja koncertów dla młodzieży młodzież Wg potrzeb
21 Organizowanie profilaktycznych konkursów dla młodzieży młodzież Wg potrzeb
22 Systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi (organizacja pomocy w nauce dla dzieci klas I-III, pomoc rzeczowa, praca wolontariuszy na rzecz dzieci przedszkolnych itp. działania w zakresie wolontariatu) Uczniowie szkół, dzieci przedszkolne Wg potrzeb
23 Organizacja happeningów dotyczących zagrożeń płynących z mediów (fb, Internet, telewizja) pod hasłem„Włącz myślenie, wyłącz telewizor” Uczniowie szkół, społeczność lokalna Wg potrzeb

 

Przewidywane efekty projektu:

 • Zwiększenie zdolności do racjonalnego decydowania w przyszłości o sobie.
 • Zwiększenie wiedzy na tematy związane z profilaktyką, pogłębianie wiedzy na temat zrozumienia samego siebie, własnych zachowań i uczuć, postaw i kontaktów międzyludzkich.
 • Zwiększenie doświadczeń osobistych związanych z jakimś przeżyciem emocjonalnym, działaniem i ekspresją.
 • Zmiana w sferze postaw i wartości.
 • Próba uwewnętrznienia drogowskazów, które mogą spowodować zmianę ukierunkowania życiowego.
 • Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne życie i los innych.
Partnerzy projektu

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM Lębork

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Grupy artystyczne działające w Lęborku – docelowo przy organizacji poszczególnych imprez

Patronat/Matronat nad musicalem
"Szepty Serc"

Patronat nad projektem
Wartością możemy być dla siebie

Realizatorzy projektu
Wartością możemy być dla siebie

Mecenasi projektu
Wartością możemy być dla siebie

Ambasador projektu
Wartością możemy być dla siebie

Piotr Nagiel

Wspierają nas:

Copyright © 2015 PaT Lębork

Autor: mrgrzeg@gmail.com