home page

kontakt

facebook

09. 07. 2014

Realizacja profilaktyki w Gimnazjum nr 1 w Lęborku

W Gimnazjum nr 1 ogromny nacisk kładzie się na sferę wychowawczą.

Praca wychowawcza szkoły powinna umożliwiać uczniom harmonijny rozwój osobowości. To w szkole dziecko przebywa dużą część dnia i to od wychowawcy i nauczycieli podobnie jak od rodziców, uczy się życiowych postaw, tworzy swój system wartości, norm i poglądów.

Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny wspierając uczniów w:

  • znajdowaniu w gimnazjum środowiska do wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
  • rozwijaniu dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  • uczeniu się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowaniu się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
  • kształtowaniu w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Gimnazjum nr l w Lęborku to miejsce, gdzie podejmuje się działania mające na celu określenie wspólnych dla społeczności szkolnej wartości. Wychowawcy i nauczyciele pomagają młodzieży w uzyskaniu orientacji etycznej, zwracają uwagę na problemy społeczne. Wszyscy uczestnicy życia szkoły starają się stworzyć spójny system postępowania, aby młody człowiek mógł się w nim łatwo orientować. Z tego powodu został opracowany Wewnątrzszkolny Program Wychowawczy, który jest ściśle powiązany z misją szkoły i uwzględnia zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol­skiej, a także wskazania przyjęte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Podstawą programu stały się uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości. Szkolny program wychowawczy określa prawa  i obowiązki oraz systematycznie angażuje do działań wychowawczych uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły.

Podobne znaczenie dla szkoły ma profilaktyka. W roku szkolnym 2001/2002 grono pedagogiczne podjęło decyzję o stworzeniu własnego innowacyjnego programu profilaktycznego, który, będąc jednocześnie spójny z Wewnątrzszkolnym Programem Wychowawczym, zawierałby treści o charakterze stricte prewencyjnym. Byłby receptą na problemy szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców. Najważniejszym celem, który szkoła chciała osiągnąć poprzez stworzenie programu profilaktycznego, było zapewnienie uczniom maksymalnego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo uczniów na terenie Gimnazjum nr l jest dla nauczycieli, wychowawców, a w szczególności dla pedagogów szkolnych sprawą priorytetową. Dlatego wprowadzono program „Bezpieczna Szkoła”, dzięki któremu pozyskano sojuszników, aby wspólnie z całą społecznością szkolną czuwali oni nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie szkoły. Opracowano również cele i założenia do realizacji.

Podczas pracy warsztatowej w sierpniu 2002 roku nauczyciele opracowali zadania do realizacji na lata 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 stawiając całej społeczności szkolnej następujący główny cel:

„Uczeń w Gimnazjum czuje się bezpiecznie, nie stwarza sytuacji zagrożenia, właściwie reaguje na przejawy zła i służy pomocą. Jest wrażliwy na drugiego człowieka, ma wsparcie w rodzinie i w szkole”.

Nad całością programu czuwali pedagodzy szkolni.

Program „Bezpieczna Szkoła” zawierał m.in.: tematykę godzin wychowawczych, tematykę apeli profilaktyczno-porządkowych oraz wiele innych zadań dla całej społeczności szkolnej związanych z profilaktyką.

Fot.1  Debata dotycząca poprawy bezpieczeństwa szkoły

Debata dotycząca poprawy bezpieczeństwa szkoły

Źródło: Archiwum Gimnazjum nr w Lęborku  Kronika Szkoły 2001/02

Od tamtej chwili profilaktyka zajęła istotne miejsce w działaniach podejmowanych w palcówce. Koordynatorami stali się szkolni pedagodzy Natalia Zarańska, Aleksandra Baltaziuk oraz po odejściu na emeryturę  p. Baltaziuk, Agnieszka Jankowska. Wspierali ich w tych działaniach nauczyciele biblioteki Danuta Mozolewska oraz Izabela Tutakowska. W szkole zaczęto organizować Dni Profilaktyki, podczas których uczniowie mogli wziąć udział w wielu konkursach a także rozwijać się kulturalnie. Niezwykle istotnym wydarzeniem dla placówki była organizacja Dni Profilaktyki w 2003r, kiedy to pedagodzy szkolni postanowili stworzyć szkolny musical pod tytułem „Dziwny jest ten świat”. Było to wielkie przedsięwzięcie, ponieważ do tej pory w całym powiecie nikt nie organizował tego typu przedstawień. Natalia Zarańska, Aleksandra Baltaziuk, polonistka Jolanta Sobieraj oraz geograf Lucyna Racis,  a także Danuta Mozolewska do swojej pracy zaprosili prawie 40 uczniów. Same stworzyły scenariusz, a następnie wyreżyserowały spektakl, który spotkał się z ogromnym entuzjazmem zarówno w szkole jak i w mieście. Przedstawienie wystawiano wielokrotnie dla młodzieży z lęborskich szkół. Ponadto z okazji Dni Profilaktyki pedagogom udało się zaprosić do szkoły zespół „The  Calog” z Rzeszowa. Zagrali oni charytatywny koncert dla młodzieży szkolnej. Żadna placówka ani wówczas, ani do tej pory nie osiągnęła takiego sukcesu.

 Fot.2  Musical „Dziwny jest ten świat”

Dziwny jest ten świat

Źródło: AG w L Kronika Szkoły 2003/04

 

Fot.3  Musical „Dziwny jest ten świat”

Dziwny jest ten świat3

 Źródło: AG w L Kronika Szkoły 2003/04

W latach 2005 – 2008 w szkole funkcjonował kolejny program profilaktyki, w ramach którego w lutym 2007r. pedagodzy szkolni oraz nauczyciele biblioteki wystawili musical pt „To, co w życiu ważne”. Tym razem poruszał on ważne treści profilaktyczne, a mianowicie konflikt międzypokoleniowy. Przedstawienie zostało pokazane zarówno władzom miasta jak i uczniom wielu innych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem tak jak poprzedni. Ponownie szkoła zaskoczyła pomysłowością, talentem i chęcią działania w imieniu dobra młodzieży. Musicale organizowane przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1 były jedynymi tego typu przedstawieniami stworzonymi na taką skalę.

Fot.4  Musical „To co w życiu ważne”

To co w życiu ważne

Źródło: AG w L Kronika Szkoły 2006/07

 

Fot.5  Musical „To co w życiu ważne”

To co w życiu ważne2

  Źródło: AG w L Kronika Szkoły 2006/07

 

Fot.6  Musical „To co w życiu ważne”

To co w życiu ważne3

Źródło: AG w L Kronika Szkoły 2006/07

W roku szkolnym 2008/2009 stworzyliśmy trzeci już program profilaktyki i wystawiliśmy trzeci już musical pt. „Zagubiona godność”, poruszający tematykę bezdomności. Daliśmy się poznać jako dobrzy i pomysłowi organizatorzy, posiadający oryginalne pomysły na profilaktykę   w naszej szkole i mieście. Ukazaliśmy prawdziwą bezdomność z całą jej cielesnością i zmysłowością, ukazaliśmy istotę bezdomności wypełnioną przemyśleniami, uczuciami, wspomnieniami, duchowością – bezdomność, która nie jest tylko stanem bytowania, lecz zjawiskiem wielowymiarowym dotykającym każdego z nas.

Fot.7  Musical „Zagubiona godność”

Źródło: archiwum prywatne

 

Fot.  8 Musical „Zagubiona godność”

Zagubiona godność3

Źródło: archiwum prywatne

 

Fot. 9 Musical „Zagubiona godność”

Zagubiona godność2

Źródło: archiwum prywatne

W marcu 2011r. wystawiliśmy czwarty musical pt. „Skrzydła młodości”. Poruszał on trudną sferę życia młodzieży, a mianowicie problem wyrażania zgody przez młode dziewczyny na kontakty seksualne z chłopakami. Po raz kolejny przedstawienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów.

Fot. 10 Musical „Skrzydła młodości”

Skrzydła młodości

Źródło: archiwum prywatne

 

Fot.  11 Musical „Skrzydła młodości”

Skrzydła młodości2

Źródło: archiwum prywatne

W czerwcu 2012r. wystawiliśmy piąty musical pt. „Dzieci ulicy”. Przedstawienie ukazywało młodzież z podwórka, która boryka się z wieloma problemami. Był to musical nastawiony głównie na taniec i śpiew. Dynamizm aktorów udzielił się widzom, którzy  przyjęli go owacjami na stojąco.

Fot.  12 Musical „Dzieci ulicy”

Dzieci ulicy6

Źródło: archiwum prywatne 

 

Fot.  13 Musical „Dzieci ulicy”

Dzieci ulicy2

Źródło: archiwum prywatne 

 

Fot. 14  Musical „Dzieci ulicy”

Dzieci ulicy3

Źródło: archiwum prywatne

 

Fot.  15 Musical „Dzieci ulicy”

Dzieci ulicy4

Źródło: archiwum prywatne

 

Fot.  16 Musical „Dzieci ulicy”

Dzieci ulicy5

Źródło: archiwum prywatne

Patronat/Matronat nad musicalem
"Szepty Serc"

Patronat nad projektem
Wartością możemy być dla siebie

Realizatorzy projektu
Wartością możemy być dla siebie

Mecenasi projektu
Wartością możemy być dla siebie

Ambasador projektu
Wartością możemy być dla siebie

Piotr Nagiel

Wspierają nas:

Copyright © 2015 PaT Lębork

Autor: mrgrzeg@gmail.com